Make your own free website on Tripod.com

 

“ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง คนมีคุณภาพ
ได้รับการศึกษาทั่วถึง สุขภาพดี อนาคตสดใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
การบริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”


หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน
โครงการปี 2550
สินค้า OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนพัฒนา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง