Make your own free website on Tripod.com
 

2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านจำปา หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อเขตบ้าน ศรีชุมพล หมู่ 11 ตำบลหนองหมี ดำเนินการโดยยกร่องพูนดินขนาดถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัด พร้อมลงลูกรังปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัด (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242)

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหมีขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร (ตามแบบ ท.1 – 01) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน งบประมาณ 158,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242)

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองก้าว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหมี ขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร (ตามแบบ ท.1 – 01) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน งบประมาณ 192,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟ้าและถนน(00242)

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหมีขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (ตามแบบ ท.1 – 01) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน งบประมาณ 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242)

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านคำบอน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหมีขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร (ตามแบบ ท.1 – 01) งบประมาณ 158,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242)

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหมีขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร (ตามแบบ ท.1 – 01) งบประมาณ 171,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242)


8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านดอนโบม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหมีขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร (ตามแบบ ท.1 – 01) งบประมาณ 158,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242)

9. โครงการลงลูกรังถนนภายในหมู่บ้านบ้านจวงเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหมี ขนาดกว้าง 5.00 ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดบดอัด พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 6 ท่อน (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242)

2.3 ประเภทฝายน้ำล้น
1. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท 4-01) ลำห้วยคำน้อย บ้านคำน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหมี ตามแบบ มข 2527 ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 10.00 เมตร งบประมาณ 280,000 บาท (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 2025 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)

2.4 ประเภทท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.
1. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านกุดไกรสร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหมี เชื่อมต่อเขตบ้านหนองเรือ ตำบลกุดชุม ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 3 ช่องทาง (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 160,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242)

2.5 ประเภทอาคาร
1. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน
โครงการปี 2550
สินค้า OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนพัฒนา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง