Make your own free website on Tripod.com
แผนพัฒนา 3  ปี  พ.ศ.2550
     
     
     
     
สมุดเยี่ยม แผนการศึกษา แผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน  แผนอัตรากำลัง กลับหน้าแรก 
แผนพัฒนาสามปี
งบประมาณรายจ่ายอบต.เขากอบ สารบัญ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 49/1 ส่วนที่ 1,2,3,4,5
รายละเอียดงบประมาณ ส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 48/1 ส่วนที่ 6 โครงการพัฒนา ปี 2549
รายละเอียดงบประมาณ ส่วนที่ 6 โครงการพัฒนา ปี 2550
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 48 ส่วนที่ 6 โครงการพัฒนา ปี 2551
รายละเอียดงบประมาณ ส่วนที่ 6 บัญชีสรุปโครงการ
รายละเอียดงบประมาณ ส่วนที่ 7
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 49 โครงการจัดทำแผนสามปี (49-51)
รายละเอียดงบประมาณ
คณะกรรมการ/คำรับรอง
คณะกรรมการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม
คณะกรรมการสนับสนุน หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการติดตาม ส่วนที่ 1,2
แบบติดตามและประเมินผลแผน ส่วนที่ 3
แบบสอบถามการติดตาม รายละเอียดโครงการ
ประกาศผลการติดตามฯ บัญชีสรุปโครงการ
ประกาศใช้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายชื่อรุ่น 1-14 ภาพรุ่น 10 รายชื่อรุ่น 11-15
สรุปรายงานการประเมินตนเอง รายชื่อรุ่น 16 รายชื่อรุ่น 17 รายชื่อรุ่น 21
คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการถ่ายโอนสถานศึกษาให้ การบริหารงานบุคคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างการเบิกค่าเช่าบ้าน
เห็นด้วย ตัวอย่างการประเมินผ่าน6เดือน (1,2)
ไม่เห็นด้วย ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันพนักงานจ้าง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง แบบฟอร์มการประเมินเลื่อนระดับ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แบบสัญญาจ้างพนักงานจ้าง
แบบการประเมินผลการปฏิบัติพนักงานจ้าง
บัญชีเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
ผลการ Vote บัญชีเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
Power by Thaimisc.com บัญชีเงินเดือนลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 40 การจัดทำแผนสามปี
พรบ.ข้าราชการพลเรือน 35 ระบบงบประมาณท้องถิ่น
พรบ.สภาตำบลและอบต. 37แก้ไขถึงปัจจุบัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 40 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 39 การบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 45 การจัดทำแผนและการประสานแผน
พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 39 ความสำคัญของแผนชุมชนในการพัฒนา
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 42 ชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ 44
พรฎ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 46
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญป้องกันปราบปรามทุจริต 42
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 41...(.ฉบับที่ 2) 43 ....(ฉบับที่ 3) 43
พรบ.กำหนดแผน และกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 42


หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน
โครงการปี 2550
สินค้า OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนพัฒนา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง