Make your own free website on Tripod.com
 
ผู้บริหารท้องถิ่น
 
 
 
 
นายจตุรงค์  ชื่นตา
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม
 
     
นายอากาศ  ศรีละโคตร
นายสนิท  ซอกลม
นางสาวรุ่งมณี  สามารถ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม
     
 
บุคลากร
 
 
 
 
นางทัศนีย์  สารทอง
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม
 
สำนักปลัด
ส่่วนการคลัง
ส่วนโยธา
นางทัศนีย์  สารทอง
นายทวีศักดิ์  เวชกามา
นายสุเวช  นิลแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม
หัวหน้าส่วนการคลัง
หัวหน้าส่วนการคลัง
นักบริหารงาน อบต.6
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 5
นางสาวนริศรินทร  พันธเพชร
นางวิมาลา  พิลาภ
นายนิพนธ์  พันธ์เลิศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3
ช่างโยธา 2
นางสาวจีรัฐการณ์  ศรีละโคตร
นางเงินตรา   บุรีศรี
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรกา้ร
เจ้าหน้าที่พัสดุ 2
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 
 
นายวิชัย  มีไชย
นางกองแพง  มณีวงศ์ทรัพย์
 
นักการภารโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างทั่วไป
ลูกจ้างประจำ้
นางแสงจันทร์ 
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.หนองหมี
จ้างเหมาบริการ

หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน
โครงการปี 2550
สินค้า OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนพัฒนา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง