Make your own free website on Tripod.com
ประวัติความเป็นมา
                    เดิมตำบลหนองหมีขึ้นกับตำบลดู่ลาดและเมื่อปี พ.ศ. 2508 ได้แยกจากตำบลดู่ลาดมาขึ้นกับตำบลห้วยแก้ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2515 จึงแยกออกจากตำบลห้วยแก้ง เป็นตำบล หนองหมี  ซึ่งครั้งแรกแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน คือ

                  หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมี
                  หมู่ที่ 2 บ้านจำปา
                  หมู่ที่ 3 บ้านหนองแคน
                  หมู่ที่ 4 บ้านหนองก้าว
                  หมู่ที่ 5 บ้านกุดไกรสร  
                  หมู่ที่ 6 บ้านบะยาว
                  หมู่ที่ 7 บ้านคำบอน

และในปี พ.ศ. 2521 ได้มีจำนวนหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 3 หมู่บ้าน คือ
                  1. บ้านศรีชุมพล แยกมาจากบ้านจำปา
                  2. บ้านดอนโบม แยกมาจากบ้านหนองหมี
                  3. บ้านจวงเจริญ แยกมาจากบ้านหนองแคน
                  หมู่ที่ 7 บ้านคำบอน
                  หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่
                  หมู่ที่ 9 บ้านจวงเจริญ
                  หมู่ที่ 10 บ้านดอนโบม
                  หมู่ที่ 11 บ้านศรีชุมพล
                  หมู่ที่ 12 บ้านคำน้อย
 
ข้อมูลทั่วไป
                   ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดยโสธรและอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอกุดชุม ห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ 47 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอกุดชุมประมาณ 10 กิโลเมตร