Make your own free website on Tripod.com
       
 
ประกาศสอบราคา. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหมีขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร (ตามแบบ ท.1 – 01) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน งบประมาณ 158,400 บาท
 
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองก้าว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหมี ขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร (ตามแบบ ท.1 – 01) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน งบประมาณ 192,600 บาท
 
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหมีขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (ตามแบบ ท.1 – 01) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน งบประมาณ 180,000 บาท
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหมีขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร (ตามแบบ ท.1 – 01) งบประมาณ 171,000 บาท
 
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
วงเงิน(บาท)
   
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหมีขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร (ตามแบบ ท.1 – 01) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน
หจก.คำเตยรับเหมาก่อสร้าง
158,400
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองก้าว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหมี ขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร (ตามแบบ ท.1 – 01) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน
192,600
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหมีขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (ตามแบบ ท.1 – 01) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน
180,000
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหมีขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร (ตามแบบ ท.1 – 01)
171,000
     
     
     
     
     
     

หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน
โครงการปี 2550
สินค้า OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนพัฒนา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง